Common mistakes in Hebrew

数年前から数え切れないくらいのワードを訂正してきました。ここで、よくある間違いを取り上げます。頻繁さからリストしてあります。けれどもプライバシーの悩みに応じて、全て取り上げられないので、予め御了承ください。

ポジション 後に
#1 וכו ' וכו'
#2 אם עם
#3 התפקידו תפקידו
#4 לא לו
#5 אל על
#6 האלוקים אלוקים
#7 האבא אבא
#8 את הנאצים לנאצים
#9 הזה זה
#10 כול כל
#11 שני שתי
#12 היה היו
#13 מהל מנהל
#14 ספר הספר
#15 שירות השירות
#16 ההסגר הסגר
#17 הנאציים הנאצים
#18 רבהה רבה
#19 פעלויות פעילות
#20 היא שהיא
#21 הוא היא
#22 אומר מתאר
#23 הכירות היכרות
#24 על את
#25 ארדואינ ארדואינו
#26 יש היו
#27 היה היתה
#28 מערכות המערכות
#29 הרפיה ההרפיה
#30 ניראה נראה
#31 יקבלו יקבל
#32 מדע מידע
#33 המערכות מערכות
#34 יכולים יכלו
#35 הוא הם
#36 מן המשפטים מהעמדה לדין
#37 זה הוא
#38 גרסת קושחה גרסה קשוחה
#39 הספור הסיפור
#40 יודע יודעת
#41 הגיעה הגיע
#42 שבעות שבועות
#43 ציבורי הציבורי
#44 מתלבתת מתלבטת
#45 יולדת היולדת
#46 מטין מרטין
#47 להתרשם להרשם
#48 אוכל ואוכל
#49 המלחמת מלחמת

無料の試し

メッセージをご記入ください
修正依頼の言語をご選択ください

チェックアウト私たちの Outlook 校正 アプリ!