Common mistakes in Hebrew

数年前から数え切れないくらいのワードを訂正してきました。ここで、よくある間違いを取り上げます。頻繁さからリストしてあります。けれどもプライバシーの悩みに応じて、全て取り上げられないので、予め御了承ください。

ポジション 後に
#1 וכו ' וכו'
#2 אם עם
#3 התפקידו תפקידו
#4 לא לו
#5 הזה זה
#6 האבא אבא
#7 את הנאצים לנאצים
#8 האלוקים אלוקים
#9 אל על
#10 ההסגר הסגר
#11 מהל מנהל
#12 אומר מתאר
#13 על את
#14 ספר הספר
#15 היא שהיא
#16 שני שתי
#17 רבהה רבה
#18 ארדואינ ארדואינו
#19 היה היו
#20 הוא היא
#21 שירות השירות
#22 הנאציים הנאצים
#23 פעלויות פעילות
#24 כול כל
#25 הכירות היכרות
#26 יש היו
#27 הרפיה ההרפיה
#28 הספור הסיפור
#29 המערכות מערכות
#30 זה הוא
#31 הגיעה הגיע
#32 יקבלו יקבל
#33 מטין מרטין
#34 יודע יודעת
#35 מתלבתת מתלבטת
#36 להתרשם להרשם
#37 היה היתה
#38 אוכל ואוכל
#39 מערכות המערכות
#40 מן המשפטים מהעמדה לדין
#41 יכולים יכלו
#42 יולדת היולדת
#43 מדע מידע
#44 שבעות שבועות
#45 המלחמת מלחמת
#46 גרסת קושחה גרסה קשוחה
#47 ניראה נראה

無料の試し

メッセージをご記入ください
修正依頼の言語をご選択ください

チェックアウト私たちの Gmail 校正延長!