Common mistakes in Hebrew

数年前から数え切れないくらいのワードを訂正してきました。ここで、よくある間違いを取り上げます。頻繁さからリストしてあります。けれどもプライバシーの悩みに応じて、全て取り上げられないので、予め御了承ください。

ポジション 後に
#1 וכו ' וכו'
#2 אם עם
#3 התפקידו תפקידו
#4 לא לו
#5 האלוקים אלוקים
#6 אל על
#7 את הנאצים לנאצים
#8 האבא אבא
#9 הזה זה
#10 שירות השירות
#11 ארדואינ ארדואינו
#12 שני שתי
#13 על את
#14 הנאציים הנאצים
#15 רבהה רבה
#16 אומר מתאר
#17 מהל מנהל
#18 ספר הספר
#19 כול כל
#20 פעלויות פעילות
#21 הוא היא
#22 ההסגר הסגר
#23 הכירות היכרות
#24 היה היו
#25 היא שהיא
#26 גרסת קושחה גרסה קשוחה
#27 יש היו
#28 אוכל ואוכל
#29 ניראה נראה
#30 זה הוא
#31 מן המשפטים מהעמדה לדין
#32 יקבלו יקבל
#33 הרפיה ההרפיה
#34 יכולים יכלו
#35 להתרשם להרשם
#36 מדע מידע
#37 מתלבתת מתלבטת
#38 היה היתה
#39 יודע יודעת
#40 מערכות המערכות
#41 המלחמת מלחמת
#42 המערכות מערכות
#43 הספור הסיפור
#44 יולדת היולדת
#45 מטין מרטין
#46 הגיעה הגיע
#47 שבעות שבועות

無料の試し

メッセージをご記入ください
修正依頼の言語をご選択ください

チェックアウト私たちの Outlook 校正 アプリ!